PDCP

Politica pentru protecţie date cu caracter personal

Generalități:

 • Website-ul curtealuiurmuz.ro este deţinut şi administrat de S.C. BISCARA CONSULTING S.R.L., având următoarele date de identificare: C.U.I. 16795868, Nr. de Înregistrare la Registrul Comerţului: J40/15546/2004 și numit operator date cu caracter personal.
 • Ne rezervăm dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul site-ului, precum şi condiţiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă.

1. Definiţii

 • Utilizatorul – orice persoană care vizitează site-ul curtealuiurmuz.ro

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm:
 1. nume, prenume (*, **)
 2. adresă de email (*, **)
 3. imagine foto/video (*)
 4. voce (*)
 • Scopul și bază legală a prelucrărilor

Se prelucrează datele personale ale persoanele fizice în conformitate cu prevederile GDPR pentru derularea următoarelor activități:

-la vizitarea site-ului editurabiscara.ro, pentru a procesa comentariile plasate pe site de Utilizatori, pentru a răspunde întrebărilor Utilizatorilor transmise prin intermediul site-ului și de a le furniza informațiile solicitate în legătură cu activitatea și serviciile Editurii Biscara

-la transmiterea de e-mailuri care anunță informații despre evenimente ce urmează a fi organizate, au fost sau vor fi organizate (e-mailurile nu au scop comercial, ci doar informativ, operatorul de date intrând în posesia e-mailurilor din corespondența cu terții, din accesarea site-urilor/blogurilor/paginilor de Facebook și altor surse/platforme de social media).

 • Temeiul legal al prelucrării datelor
 1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului, conform articolului 6 alin. 1 litera b) din GDPR.
 2. În cazul terțelor persoane care participă la evenimente de promovare, se consideră că acestea își dau consimțământul cu privire la prelucrarea datelor biometrice în momentul fotografierii și/sau filmării video.
 3. Dacă terții destinatari ai mesajelor informative, transmise prin mail, referitoare la evenimente organizate de operator a participat/va participa (e-mail-uri care nu au scop comercial și nu impactează destinatarii) nu solicită să nu mai primească e-mail după prima corespondență/primul mesaj trimis de operator, se consideră că și-au exprimat acordul pentru a primi în continuare corespondența. Terții destinatari ce nu mai sunt interesați să primească ulterior mesaje trebuie să solicite acest fapt printr-un e-mail intitulat UNSUBSCRIBE/DEZABONARE la adresa office@editurabiscara.ro sau curtealuiurmuz@gmail.com, caz în care nu vor mai fi trimise astfel de mesaje, iar adresele de e-mail ale solicitanților respectivi vor fi eliminate automat din baza de date a editurii.
 • Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele personale prelucrate sunt comunicate următorilor destinatari, după caz:

 1. Către utilizatorii site-ului – nume și prenume autori, date biometrice – foto și video – ale autorilor și altor persoane, din eventuale evenimente de promovare a cărților editate; se consideră că autorii și alți participanți la evenimente, în momentul fotografierii și/sau filmării video, și-au dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ; orice publicare a acestor date înafara site-ului este interzisă, dar, dacă se întamplă, efectele care decurg din această acțiune sunt responsabilitatea utilizatorilor site-ului și terților, operatorul neasumându-și nici o răspundere.
 2. Către partenerii operatorului, în cadrul activității de organizare/derulare evenimente a operatorului (nume şi prenume autori, date biometrice autori, date biometrice – foto și video – ale autorilor, voce autori, email și/sau număr de telefon personal al autorilor) ; partenerii operatorului își asumă respectarea cerințelor legale în vigoare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, făcând parte exclusiv din instituții recunoscute ale administrației locale (Muzee, Biblioteci etc.).
 3. Către furnizorul de webhosting, în cadrul activității de găzduire site ; furnizorul de webhosting, în calitate de persoană împuternicită de operator, își asumă respectarea tuturor cerințelor legale în vigoare referitoare la protecția datelor cu caracter personal – prin măsuri tehnice, expuse inclusiv în Politica de cookie-uri.
 4. Către autorităţi  (ex: ANSPDCP ) în cadrul activității de investigare/control (oricare dintre datele enumerate).

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

 • Perioada de stocare a datelor personale

Datele personalesunt stocate pe toată perioada de postare a informațiilor de tip fotografii/filme video pe site-ul curtealuiurmuz.ro, până când persoanele vizate transmit, eventual, o cerere de ştergere sau restricţionare a datelor la adresa de e-mail office@editurabiscara.ro sau curtealuiurmuz.ro, cu excepția situațiilor în care aceste date sunt necesare scopurilor pentru care au fost prelucrate conform celor menționate la paragraful Temeiul legal al prelucrării datelor.

 • Drepturile utilizatorilor site-ului ori ale persoane care au fost folografiate/filmate în cadrul evenimentelor și modul de exercitare al acestora 
 1. Conform prevederilor legale aplicabile, toți aceștia beneficiază de
 • dreptul la informare: permite accesul la informații concrete vis-a-vis de ce date cu caracter personal sunt colectate și cum sunt acestea prelucrate de operator, astfel încât să existe garanția respectării cerințelor legale în vigoare (GDPR)
 • dreptul de acces: permite obținerea confirmării că datele cu caracter personal sunt prelucrate de operator și, în cazul unui răspuns afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
 • dreptul la rectificare: permite rectificarea datelor cu caracter personal în cazul în care acestea sunt inexacte;
 • dreptul la ştergerea datelor: permite ștergerea datelor cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau la solicitarea printr-un mail cu tilul UNSUBSCRIBE/DEZABONARE trimis la adresa office@editurabiscara.ro sau curtealuiurmuz@gmail.com);
 • dreptul la restricţionarea prelucrării: permite restricționarea procesării datelor cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, atunci când se contestă exactitatea datelor personale, pentru o perioadă care permite operatorului să verifice o astfel de exactitate);
 • dreptul la portabilitatea datelor: permite primirea datele personale  furnizate, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit în mod automat sau transmiterea acestor date unui alt operator de date, la cerere;
 • dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat: permite opoziția la prelucrarea în continuare a datelor  personale în condițiile și limitele stabilite de lege.

2. Pentru informaƫii referitoare la exercitarea drepturilor,  îi rugăm să trimită un e-mail la adresa office@editurabiscara.ro, în atenția Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, Madeleine Dina.

 • Securitate

Operatorul și furnizorii săi de servicii au luat măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a asigura un nivel de securitate adecvat riscurilor ce pot apărea prin prelucrare, în special din cauza utilizării incorecte sau a distrugerii datelor personale, pierderii, alterării, dezvăluirii, achiziționarea sau accesul la acestea, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea lor.

Toți cei ai căror date personale sunt prelucrate de operator vor fi notificați cu privire la o încălcare a securității datelor, într-un interval rezonabil de timp după descoperirea unei astfel de încălcări (dar nu mai târziu de 72 de ore), cu excepția cazului în care un funcționar competent determină că notificarea ar împiedica o investigație penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi întârziată conform instrucțiunilor funcționarului competent. Editura  Biscara va răspunde cu promptitudine la solicitările tuturor referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

 1. Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) literă (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede că interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, clienţii au dreptul de a-şi retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, clienţii pot modifica sau elimina consimțământul în orice moment și echipa Editurii Biscara va acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.
 2. Eventuale reclamații referitoare la GDPR puteți trimite la adresa de mail office@editurabiscara.ro, dar şi către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal :

Website: http://www.dataprotection.ro
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40 21 252 5599

Politica de cookie-uri

Această politică se referă la cookie-urile și paginile web operate de BISCARA CONSULTING S.R.L. cu sediul social în București, Aleea Fuiorului nr.7, Sector 3 (denumite în continuare “site-uri web”).

Ce sunt Cookie-urile?

“Cookie”-ul (“browser cookie” sau “HTTP cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. “Cookie”-ul este instalat prin solicitarea transmisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driver-ul utilizatorului).

Utilizarea cookie-urilor

Aceste fișiere permit recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând indentificarea personală a utilizatorului.

Ce tipuri de cookie-uri folosim noi?

Utilizăm două tipuri de “cookie-uri” – “sesiune” și “fix”. Primele sunt fișiere temporare care rămân în terminalul unui utilizator până când se deconectează de pe un site web sau închide o aplicație (un browser web). Fișierele “fixe” rămân pe terminalul unui utilizator pentru timpul definit în parametrii cookie sau până când sunt șterși manual de către utilizator. “Cookie-urile” folosite de partenerii unui operator de site web, incluzând, fără limitare, utilizatorii site-ului, se supun propriilor politici de confidențialitate.

Cookie-urile înregistrează sau/și conțin date personale?

Datele personale colectate prin utilizarea “Cookie”-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. Aceste date sunt criptate astfel încât persoanele neautorizate nu pot avea acces la ele.

Ștergerea Cookie-urilor

Aplicațiile folosite pentru accesarea paginilor web (browser, de exemplu) salvează “Cookie”-urile pe terminalul utilizatorilor de Internet în mod implicit. Totuși, setările pot fi schimbate de dvs. astfel încât instalarea automată a “Cookie”-urilor să fie blocată de browser-ul web. Informații detaliate despre modurile de administrare a “Cookie”-urilor sunt disponibile în câmpul de setări al browser-ului web. Vă informăm că limitarea folosirii “Cookie”-urilor poate afecta anumite funcționalități ale modului în care sunt afișate paginile website-ului